5% RABATU NA ZAKUPY ONLINE

ZASADY I WARUNKI

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE FIRMY W.P.R.  S.R.L

 

1) UMOWA: Niniejsze zasady i warunki umowy odnoszą się do umowy sprzedaży między W.P.R. Srl (zwanej dalej "WPR") i firmą (zwanej dalej "Kupującym"), która jest utworzona z oferty i/lub zamówienia i/lub potwierdzenia zamówienia ze specjalnymi warunkami, zgodna z produktami wymienionymi w potwierdzeniu zamówienia (zwanymi dalej "Produktami"). Ogólne zasady i warunki powinny być uważane za wyłączne warunki regulujące dostawę, o ile nie zaznaczono inaczej w potwierdzeniu zamówienia i jego specjalnymi warunkami.

2) ELEMENTY DOSTAWY: Przez dostawę rozumie się dostarczenie wszelkich elementów i części opisanych w potwierdzeniu zamówienia.

3)  DOSTAWA: Każdy termin handlowy (Ex Works, FOB, CIF i inne) wspomniany w potwierdzeniu zamówienia jest zgodny z INCOTERMS terminologią Międzynarodowej Izby Handlowej, w nawiązaniu do tekstu obowiązującego w czasie trwania umowy,  z wyjątkiem innych odstępstw niż te uzgodnione przez strony potwierdzenia zamówienia. O ile nie postanowiono inaczej w potwierdzeniu zamówienia, Kupujący jest odpowiedzialny za transport do miejsca przeznaczenia, wskazanego przez Kupującego, oraz za ubezpieczenie transportu, obejmujące wartość dostarczanego urządzenia. O ile nie postanowiono inaczej w potwierdzeniu zamówienia, utrzymanie daty dostawy wymaga spełnienia przez Kupującego  następujących warunków: 

a). płatność ustalonej kwoty w formie zaliczki, o ile ustalono;

b). w przypadku zmian dostawy uzgodnionej przez strony poprzez potwierdzenie kontraktu, zgodnie z kolejnym art. 4, WPR ma prawo do odsunięcia i/lub opóźnienia terminów uzgodnionych w potwierdzeniu zamówienia za pośrednictwem noty faksem lub e-mailem, jeśli zaś Kupujący opóźni wypełnianie uzgodnionych zobowiązań lub zadziała siła wyższa, zgodnie z art. 10.

4)  MODYFIKACJE DOSTAWY – DODATKI I ZMIANY WYNIKAJĄCE Z PRZYJĘCIA POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA.  Jeśli Kupujący domaga się zmian i/lub modyfikacji do warunków  przedstawionych w potwierdzeniu zamówienia, WPR zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odmowy takich modyfikacji, które należy uzgodnić. Dla każdej modyfikacji lub zmiany zaakceptowanej przez WPR, ta ostatnia poinformuje klienta o nowych warunkach dostawy i dodatkowych kosztach wynikających z zastosowania wymaganych modyfikacji. Termin dostawy produktu zostaną stosownie zmienione i ustalone przez WPR. Różnice cenowe, nowe warunki płatności, nowe warunki dostawy, jeśli zachodzą, nowe warunki gwarancji, jeśli zachodzą, zostaną uzgodnione przez strony na mocy pisemnego dokumentu przed wprowadzeniem zmian i/lub wariantów.

5) INSTALACJA MASZYNY: WPR na własny koszt i odpowiedzialność dokona montażu maszyny będącej przedmiotem potwierdzenia zamówienia, zgodnie z zawartymi w nim ustaleniami i/lub zgodnie z inną pisemna umową pomiędzy Stronami.

6) WARUNKI PŁATNOŚCI  - OPÓŹNIENIA : Wszystkie ceny dostawy i warunki płatności są ustalone w potwierdzeniu zamówienia. Wszystkie ceny nie zawierają VAT. W przypadku opóźnień płatności w odniesieniu do ustalonej daty stosuje się oficjalną stawkę karną regulowaną przez (włoską) ustawę n.231/2002 z późniejszymi zmianami. Jeśli płatność jest spóźniona WPR będzie mieć prawo do przerwania jakiejkolwiek interwencji czy pomocy dostarczonemu urządzeniu uchylając możliwość Kupującego do ubiegania się o odszkodowanie spowodowane stratami lub opóźnieniami produkcyjnymi.

7) GWARANCJA: Gwarancja na usterki, wady, niezgodności, brak jakości i/lub nieprawidłowego funkcjonowania udzielana jest na okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty dostawy produktu i zachowuje ważność przez cały okres, o ile Kupujący spełnia wszystkie swoje zobowiązania płatnicze. W okresie, w którym gwarancja jest w mocy WPR naprawi nieodpłatnie wszystkie części, które okazały się być wadliwe. Kupujący zobowiązany jest jednak do dostarczenia wadliwych elementów do WPR Po wymianie wspomnianych komponentów w miarę potrzeby, WPR zatrzyma je u siebie. Wszystkie części podlegające zużyciu jak również części uszkodzone wskutek niewłaściwego użytkowania produktów przez Kupującego nie są objęte gwarancją. Podobnie WPR nie ponosi odpowiedzialności za wady i usterki produktów spowodowane przez nieprzestrzeganie zasad zawartymi w instrukcji obsługi, niewłaściwe użytkowanie lub złego traktowania produktów lub za usterki wynikające z modyfikacji lub napraw przeprowadzonych przez Kupującego, bez otrzymania uprzednio pisemnej zgody WPR. Kupujący, pod karą utraty gwarancji, zobowiązany jest do poinformowania WPR o wadzie lub usterkach maszyny, wyszczególniając na piśmie ich rodzaj, w terminie do 15 dni od daty dostawy lub w przypadku wad ukrytych, od kiedy zostały one odkryte lub od dnia, w którym wady mogłyby być odkryte przez przeprowadzenie prostej kontroli i/lub testowania produktów.Gwarancja przestaje obowiązywać, jeżeli Kupujący nie pozwoli WPR na przeprowadzenie niezbędnych kontroli, lub w przypadku, w którym WPR prosi o  zwrócenie wadliwego egzemplarza na własny koszt, a Kupujący nie zwraca go w wymaganym terminie. Kupujący zrzeka się wnoszenia odszkodowania za szkody, które mogą wynikać z nieprawidłowego działania systemu.

8) NAPRAWY I WYMIANY : Stosując się do odpowiedniej deklaracji poczynionej przez Kupującego zgodnie z art.7 i po wykryciu defektu WPR może :

a) dostarczyć Kupującemu bezpłatnie wszelkie części niezbędnych do dokonania wymiany uszkodzonych, lub

b) wykonać naprawę lub zlecić na swój kosz wykonanie jej przez stronę trzecią.

Każda dostawa części na wymianę podlega warunkom uzgodnionym pomiędzy stronami.

9) ZWROTY:  Zwroty towarów nie będą przyjmowane, o ile nie zostały one zatwierdzone przez WPR w formie pisemnej. W każdym wypadku, prawo do zwrotu produktów podlega następującym warunkom:
- wszelkie uszkodzenia opakowania i / lub samych produktów muszą być natychmiast zgłoszone w formie pisemnej na dokumnetach przewozowych przedmiotu dostawy, pod groźbą unieważnienia;
- towary zakupione muszą być zwrócone w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu, wraz z zawartymi wszystkimi częściami i komponentami;
- koszty wysyłki poniesione na odesłanie towaru są pokrywane przez Kupującego;
- Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za dostawę towarów, o których mowa, do momentu otrzymania dokumentu, że zostały one poprawnie odebrane w magazynie WPR.

10) NIEPRZEWIDZIANE OKOLICZNOŚCI I SIŁY WYŻSZE: WPR nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia jakiekolwiek zobowiązania lub opóźnienia spowodowanego przez lub wynikające z trzęsienia ziemi, pożaru, powodzi, epidemii, inwazji, powstania, rewolty, działań cywilnych czy militarnych, stanu alarmowego, mobilizacji, blokad, wojen (włączając kraje niebezpośrednio związane z przedmiotem dostawy), strajki, akcje unii transportowej, protesty, blokady, embarga oraz wszystkie inne okoliczności pozostające poza kontrolą WPR, nawet jeśli nie wymienione tutaj bezpośrednio.

Termin dostawy będzie zawieszony na czas trwania którejkolwiek z wymienionych powyżej przyczyn opóźniając wypełnienie warunków umowy.

Strony mają prawo do rozwiązania umowy w przypadku gdy siła wyższa / nieoczekiwane zdarzenie trwa dłużej niż 30 dni.

11) STOSOWANIE PRAWA I POSTANOWIENIA : Interpretacja, ważność i wykonanie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych ze szczególnymi warunkami określonymi w Potwierdzeniu Zamówienia i / lub całego stosunku umownego między WPR a Kupującym, są regulowane wyłącznie zasadami prawa włoskiego. Wszelkie spory wynikające lub mające związek z powyższą umową będzie rozstrzygał Sąd Miasta Treviso.